Preskúmajte okolité cyklotrasy na elektrobicykloch na rok 2024, vydajte sa na výlet do prírody, alebo si zahrajte stolný tenis na záhrade. My sme na leto pripravení a vy?
Benefit icon Doprava ZADARMO nad 79 EUR Benefit icon MONTÁŽ U VÁS DOMA stroj dovezieme a zmontujeme Benefit icon SERVIS U VÁS DOMA záručný aj pozáručný Benefit icon CEZ 100 ZNAČIEK V PONUKE viac ako 40 000 ks skladom Benefit icon Odoslanie v deň
objednania do 15 h

Súťaže - podmienky

Všeobecné pravidlá súťaže

(ďalej len „súťaž“ alebo „akcia“),

 

1. Usporiadateľ

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť FITHAM s.r.o., Liberec 8, Kubelíkova 679/80, PSČ 460 08, IČO: 27338053, DIČ: CZ27338053. Spoločnosť je vedená v obchodnom registri na Krajskom súde v Ústí nad Labem oddiel C, vložka 24947. E-mail: info@fitham.cz (ďalej len „email usporiadateľa“), tel.: +420 488 388 901 (ďalej len „usporiadateľ “).

2. Doba a miesto konania súťaže

2.1. Konkrétny dátum prebiehajúcej súťaže nájdete nižšie v odkaze na aktuálnu súťaž.

2.2. Súťaž bude prebiehať výlučne na území Slovenskej republiky a bude zverejnená na internetových stránkach www.fitham.sk (ďalej len „web usporiadateľa“ či „internetová stránka usporiadateľa“), ako aj na profile usporiadateľa založeného na sociálnej sieti Facebook, www.facebook.com /fitham.sk (ďalej len „Facebook usporiadateľa“) a Instagram www.instagram.com/fitham.sk (ďalej len „Instagram usporiadateľa“).

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá je v čase konania súťaže staršia ako 18 rokov a je svojprávna v zmysle príslušných ust. zák.č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej je „Obč. Z“) a má na území Slovenskej republiky platnú adresu pre doručovanie, pokiaľ splní podmienky súťaže stanovené týmito Pravidlami as týmito Pravidlami vysloví súhlas (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“ prípadne „výherca“). Každý súťažiaci, ktorý sa do súťaže zapojí, je výhradne zodpovedný za splnenie všetkých v týchto Pravidlách uvedených podmienok súťaže. Súťažiaci sa smie zapojiť do súťaže či akcie iba raz v priebehu organizovania súťaže či akcie. Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci usporiadateľa, obchodní partneri, a osoby týmto osobám blízke v zmysle príslušných ustanovení Obč.Z. V prípade, že akékoľvek podmienky tejto súťaže nebudú zo strany súťažiacich splnené, je usporiadateľ oprávnený uplatniť svoje práva v bode 6. 5. až 6.7 týchto Pravidiel.

4. Priebeh súťaže

4.1. Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť zodpovedaním súťažnej otázky na Facebooku usporiadateľa či Instagramu usporiadateľa. Súťažiaci zapojením do súťaže dáva súhlas s podmienkami súťaže. Každý súťažiaci potvrdením svojho súhlasu súčasne vyhlasuje a potvrdzuje, že spĺňa podmienky účasti v súťaži, ako aj vyslovuje súhlas s Pravidlami súťaže. Účasť v súťaži nie je spoplatnená.

4.3. Vyhlásenie výhercov sa uskutoční v sídle usporiadateľa, a to priebežne, v nižšie uvedených termínoch, a to zo všetkých súťažiacich, ktorí splnili podmienky súťaže - resp. v súlade s podmienkami súťaže odpovedali správne a kreatívne na otázku „Akú funkciu hodiniek by ste práve vy najviac ocenili?“ Jeden súťažiaci môže vyhrať maximálne jednu výhru. Maximum je 1 výherca, ktorý odpovedal správne.

4.4. Po uzavretí súťaže budú výhercovia/výherca kontaktovaní do 7 pracovných dní od uskutočneného vyhlásenia priamo usporiadateľom, a to prostredníctvom e-mailu na ich e-mailovú adresu, alebo správou z profilu Facebooku či Instagramu usporiadateľa. V prípade, že na takýto email či správu oznamujúcu výhru usporiadateľa výherca nebude reagovať a pokiaľ v lehote 7 kalendárnych dní neoznámi usporiadateľovi svoje kontaktné údaje na odpoveď na email či správu usporiadateľa, zaniká týmto nárok výherca na výhru a táto zostáva usporiadateľovi, ktorý si v takomto prípade vyhradzuje právo na vyhlásenie náhradného výhercu, také právo však usporiadateľ nemusí využiť. Rovnaký postup je usporiadateľ oprávnený zvoliť v prípade, keď sa výherca svojho práva na výhru zriekne.

4.5. Dni vyhlásenia výhercov:

Vyhlásenie výhercov prebehne na Facebooku usporiadateľa a Instagramu usporiadateľa. Výhercovia budú oboznámení s výhrou cez správu na sociálnej sieti.

5. Výhra

V rámci jedného vyhlásenia bude poukázaná 1 výhra, ktorá je definovaná v pravidlách pre aktuálnu súťaž nižšie.

6. Práva usporiadateľa a organizátora súťaže

6.1. Zodpovednosť usporiadateľa a organizátora súťaže za prípadné vady výhry sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.

6.2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť alebo bez náhrady ukončiť, a to v priebehu celého trvania súťaže.

6.3. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, výhru uvedenú v týchto Pravidlách, nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov, ktoré nespočívajú na strane usporiadateľa, nebude možné danú výhru získať alebo odovzdať bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

6.4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vecné ceny nemožno vyplatiť v hotovosti či iným náhradným plnením. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy vo výhradnej právomoci usporiadateľa súťaže.

6.5. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s Pravidlami tejto súťaže (viď bod 3. Pravidiel) nebudú do súťaže zaradené, resp. môžu byť zo súťaže vyradené, čím strácajú nárok na ďalšiu účasť v súťaži a na prípadnú výhru, ktorá týmto prepadá v prospech usporiadateľa (ďalej tiež ako „neoprávnený súťažiaci“ či „neoprávnený výherca“). Ak sa ukáže, že 

táto osoba sa aj napriek uvedenej skutočnosti stala výhercom, výhra jej nebude vydaná, ak však došlo už k jej vydaniu, považuje sa za bezdôvodné obohatenie neoprávneného výhercu podľa príslušných ust. Obč.Z. Neoprávnený výherca je povinný predmet bezdôvodného obohatenia bezodkladne vydať späť usporiadateľovi. V takom prípade si usporiadateľ súťaže vyhradzuje právo na náhradného výhercu, také právo však usporiadateľ nemusí využiť.

6.6. S ohľadom na vyššie uvedené si usporiadateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže neoprávneného súťažiaceho (prípadne nevydať výhru neoprávnenému výhercovi) v prípade:

a) viacnásobnej účasti súťažiaceho v súťaži pri zakúpení iba jedného produktu (napr. pridaním viac ako jedného hodnotenia k jednému zakúpenému produktu)

b) zapojenie zamestnanca usporiadateľa súťaže alebo jeho osoby blízkej

c) kedy usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov súťaže či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry, prípadne jednaniu, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných Pravidiel

6.7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zodpovedajúcim spôsobom overiť spôsobilosť súťažiaceho na účasť na súťaži, prípadne výhercu pre vyhodnotenie súťaže v súlade s týmito Pravidlami (napr. predložením dokladu totožnosti súťažiaceho).

6.8. Usporiadateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ani neplní žiadne iné povinnosti, ktoré im prípadne vzniknú z dôvodu ich účasti v súťaži resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

7. Ochrana a spracovanie osobných údajov

7.1. Účastník súťaže svojou účasťou na súťaži vyjadruje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie“) súhlas na spracovanie osobných údajov (ďalej len „osobné údaje“), ktoré budú usporiadateľovi v rámci účasti v súťaži zo strany súťažiaceho poskytnuté, a to v rozsahu: oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, kontaktné tel. číslo a email, a to až do uplynutia stanovenej doby ich uchovávania, alebo do doby písomného odvolania takého súhlasu súťažiacim zaslaného usporiadateľovi písomne ​​poštou doporučene na adresu sídla usporiadateľa, alebo emailom na e-mail usporiadateľa. Osobné údaje, ktoré boli usporiadateľovi zo strany každého súťažiaceho v rámci účasti na súťaži odovzdané, budú zo strany usporiadateľa použité výlučne za účelom realizácie súťaže (zaslanie výhry, prípadne overenie veku súťažiaceho, vyhlásenie výhercu na internetových stránkach usporiadateľa prípadne na príslušných účtoch usporiadateľa na sociálnych sieťach ). Poskytnuté osobné údaje budú usporiadateľom v prípade výhercu uchovávané po dobu 36 mesiacov od okamihu odovzdania výhry, následne dôjde k ich výmazu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

7.2. Po odvolaní súhlasu nie je však ďalšia účasť v súťaži možná. Usporiadateľ týmto informuje súťažiaceho, že poskytnutie osobných údajov súťažiacim je dobrovoľné. Súťažiaci, ktorý poskytol osobné údaje, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a je oprávnený ich usporiadateľovi na spracovanie v súlade s nariadením poskytnúť. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa nariadenia, najmä identifikačné údaje usporiadateľa ako správca, účel spracovania osobných údajov (realizácia súťaže), zoznam spracovávaných osobných údajov (oslovenie, meno, priezvisko, kontaktná adresa, e-mail a kontaktné telefónne číslo), že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, dobe platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia (uvedené informácie sú dostupné na internetovej stránke usporiadateľa). Účasťou v súťaži súťažiaci tiež vyjadruje súhlas s bezodplatným zverejnením osobných údajov v oznamovacích prostriedkoch, a to na internete, a to v prípade, že sa stane výhercom výhry. Údaje poskytnuté súťažiacim môžu byť spracovávané elektronicky. Správcom v zmysle nariadenia je usporiadateľ súťaže. Súťažiaci, ktorý poskytol usporiadateľovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom (článok 15 ods. 1 nariadenia), tj právo požadovať bezplatné poskytnutie informácií o osobných údajoch, ktoré o ňom usporiadateľ spracováva a ďalšie práva podľa nariadenia, ak napríklad zistí , že organizátor porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia, a má právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 nariadenia), ako aj právo na výmaz osobných údajov (článok 17 nariadenia) a na obmedzenie spracovania osobných údajov (článok 18 nariadenia) nariadenia) usporiadateľom, ktorý bude postupovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi (vrátane predpisov o archívoch a archivár). Ak ste spracovávané osobné údaje poskytli sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 nariadenia.

7.3 Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa každý súťažiaci môže písomne ​​alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na od 

povednú osobu vo vzťahu k ochrane osobných údajov. Pokiaľ máte podozrenie, že spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore s nariadením alebo došlo k porušeniu Vašich práv pri spracovávaní osobných údajov, môžete podať Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.4 Zodpovednú osobu usporiadateľa pre oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať elektronicky na e-mail usporiadateľa alebo písomne ​​na adrese sídla spoločnosti uvedenej v bode 1. týchto Pravidiel.

Za účelom bezpečného spracovania osobných údajov a zaistenia súladu spracovania s nariadením a Zákonom o spracovaní osobných údajov dohliada zodpovedná osoba. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu sú:

Adresa: Kubelíkova 679/80, Liberec 8, 460 08

Tel. kontakt: +420 488 388 901

E-mail: info@fitham.cz

8. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercovi v dôsledku s prijatými výhrami.

Tieto pravidlá sú účinné od 31. 11. 2021

Ďalšie články
Neviete si rady s nákupom?
Navštívte nákupného poradcu Pozrite si rady a tipy na nákup
Zavolajte nám Radi Vám poradíme telefonicky 0232 44 77 00
Nechajte nám na seba kontakt Môžete nám tiež nechať telefónne číslo a my Vám zavoláme späť